Par pensiju un atlīdzību indeksāciju 2018.gada 1.oktobrī


pens

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka 2018.gada 1.oktobrī tiks indeksētas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 382 eiro.

Tas nozīmē, ka tiks indeksētas visas pensijas un atlīdzības, kas nepārsniedz 382 eiro apmēru, un pensijas palielinājums būs atkarīgs no pensijas apmēra.

Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 382 eiro, indeksēs tikai daļu no piešķirtās summas – 382 eiro.

Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pensijas indeksēs neatkarīgi no to apmēra.

Indeksējamā pensijas apmērā netiek iekļauta piemaksa pie valsts pensijas.

Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2018.gada 30.septembrim.

2018.gada 1.oktobrī pārskatāmām vecuma pensijām piemēro šādus indeksus:

• 1,0590, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem;
• 1,0655, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija ir piešķirta par darbu kaitīgos, smagos (2.saraksts) vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos (1.saraksts) darba apstākļos (arī, ja apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 30 gadiem);
• 1,0720, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadi.

2018.gada 1.oktobrī pārskatāmām invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijām, kā arī apdrošināšanas atlīdzībām piemēro indeksu 1,0590.

āņem vērā, ka no indeksētās pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu.

Valsts pensijas un atlīdzības tiek indeksētas saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” 26. pantu.
Avots: www.vsaa.lv