PROJEKTS „DARBS IR DZĪVE” Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/012/016


Projekta mērķis

Projekta „Darbs ir dzīve” mērķis ir stiprināt Ludzas Invalīdu biedrības ekonomisko kapacitāti, sekmēt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Austrumlatgalē, veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju sabiedrisko iekļaušanu un labklājības izaugsmi.

Projekta mērķa grupa

Projekta netiešā mērķa grupa ir visi Ludzas, Kārsavas, Zilupes un Ciblas novadu iedzīvotāji, tostarp arī nevalstisko organizāciju biedri, pašvaldību darbinieki un uzņēmēji, un Latgales reģiona iedzīvotāji, kā arī Īslandes Invalīdu organizācija un tās atbalstītāji.
Projekta ietvaros paredzēto apmācību tiešā mērķauditorija ir sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie Ludzas, Kārsavas, Zilupes un Ciblas novada iedzīvotāji, tai skaitā:
- ģimenes ar bērniem;
- personas ar invaliditāti;
- pirmspensijas vecuma personas.
Apmācībās paredzēts iesaistīt arī nevalstisko organizāciju biedrus, kas ir sabiedriski aktīvi cilvēki un pārstāv projekta mērķa grupu intereses. Projekta aktivitātēs piedalīsies Īslandes Invalīdu organizācijas Örtækni darbnīcas pārstāvji.

Projekta partneris

Ludzas Invalīdu biedrības projekta „Darbs ir dzīve” partneris ir Īslandes Invalīdu organizācijas darbnīca Örtækni, kas dibināta 1976. gadā. Organizācijas mērķis ir sniegt cilvēkiem ar invaliditāti darba praksi un/vai darbu – pagaidu vai uz nenoteiktu laiku un palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti ar palīgaprīkojuma iegādi un uzturēšanu.
Örtækni ir neatkarīgs uzņēmums, kas pieder Öryrkjabandalag Íslands (Īslandes Invalīdu Organizācijai), un tas darbojas patstāvīgi. Örtækni darbinieku skaits ir 30 – 40 cilvēki, kas strādā 20-25 darbavietās. Tehniskajā darbnīcā parasti ir aptuveni 15 – 20 darbinieki, lielākā daļai no viņiem ir cilvēki ar invaliditāti.

Projekta īstenošanas vieta un periods

Projekta īstenošana uzsākta 2013. gada 1. novembrī un turpināsies līdz 2015. gada 1. maijam.
Projekta īstenošanas vieta ir Ludza, Ludzas novads (Latvija) un Reikjavīka (Islande)
Projekta galvenās aktivitātes
- Ar mērķi popularizēt un pilnveidot LIb darbību, nodrošināt projekta aktivitāšu publicitāti tiks izveidota Ludzas Invalīdu biedrības tīmekļa vietne.
- 40 projekta dalībniekiem tiks organizēts 96 stundu apmācību kurss par Sociālo uzņēmumu veidošanu, darbību un vadību. Apmācības notiks Ludzā – pēc iespējas tuvāk mērķauditorijas dzīvesvietai.
- Tiks organizēts 20 akadēmisko stundu individuālās apmācības kurss mašīnadīšanā 10 personām bez priekšzināšanām.
- Lai informētu plašāku sabiedrību par sociālo uzņēmējdarbību un projekta „Darbs ir dzīve” aktivitātēm, tiks izveidoti TV sižeti Latgales reģionālajā televīzijā.
- Tiks organizēti divi pieredzes apmaiņas braucieni. LIb pārstāvji apmeklēs Īslandes Invalīdu organizācijas Örtækni darbnīcu un Īslandes Invalīdu organizācijas Örtækni darbnīcas pārstāvji apmeklēs Ludzas Invalīdu biedrību, sociālo uzņēmumu „SinaVita”, tiksies ar Ludzas novada pašvaldības vadību un Ludzas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvjiem.
- Tiks organizētas divas sabiedriskās diskusijas. Viena tikšanās-diskusija tiks organizēta Reikjavīkā. Diskusijas mērķis ir popularizēt labo praksi un pievērst Īslandes sabiedrības uzmanību sociālajai uzņēmējdarbībai. Otra reģionālā līmeņa diskusija „Sociālā uzņēmējdarbība Latgalē – būt vai nebūt?” tiks organizēta Ludzā. Tajā tiks diskutēts par tēmām:
- marginalizēto un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju nodarbinātība,
- vides pielāgotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
- sociālo uzņēmumu veidošana un SU attīstības perspektīvas Latgalē.
- Tiks organizēti projekta „Darbs ir dzīve” atklāšanas un noslēguma pasākumi.

Plānotie rezultāti

Paaugstināsies LIb aktīvo biedru kapacitāte un iegūta pieredze starptautiska projekta īstenošanā. Izveidota Ludzas Invalīdu biedrības mājas lapa.
Tiks nodibināti starptautiskie kontakti, gūti labās prakses piemēri.
Latgales iedzīvotāju uzmanība tiks pievērsta uzņēmējdarbības attīstības nepieciešamībai, marģinalizēto un sociāli mazaizsargāto cilvēku nodarbinātības problēmām, sociālajai uzņēmējdarbībai.

Projekta finansējums

Projekta kopējais finansējums – 36 270,78 EUR
Programmas finansējums – 32 643,70 EUR
Projektu līdzfinansē Ludzas novada pašvaldība un SIA „TRITTON”