Otrdiena, 2021. gada 2. marts

Vārda diena:

Jaunākās tēmas

Ludzas Invalīdu biedrība kā pastāvīga organizācija tika dibināta 2006. gada 25. aprīlī un tās mērķi ir:

 • veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā,
 • veicināt invalīdu sociālo, sadzīves, sporta un kultūras vajadzību apmierināšanu,
 • aizstāvēt invalīdu intereses, piedaloties likumu un citu normatīvo aktu izstrādes darbā,
 • sekmēt invalīdu izglītošanu, nodarbinātību un uzņēmējdarbību.
  2006. gada oktobrī LIb tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

handsBiedrības galvenās aktivitātes ir:

 • gadskārtu svētku pasākumu organizēšana LIb biedriem;
 • projekta pieteikumu izstrāde un piedalīšanās projektu konkursos;
 • LIb biedru informēšana par rehabilitācijas, izglītošanās un prasmju attīstīšanas iespējām;
 • piedalīšanās Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas un Tautas nama organizētajos pasākumos;
 • kultūras un izglītojošo ekskursiju organizēšana LIb biedriem;
 • tikšanās ar Ludzas pilsētas domes sociālajiem darbiniekiem dažādu sociālu jautājumu apspriešanai;
 • reizi trijos mēnešos tiek rīkotas biedru sapulces, kurās tiek apspriestas biedrības aktualitātes un tās tālākā darbība;
 • apmeklētāju pieņemšana. Visvairāk cilvēkus ar invaliditāti interesē juridiskie jautājumi – kādas ir viņu tiesības, kādus pabalstus viņi var saņemt savās pašvaldībās, kā un kur var dabūt tehniskos palīglīdzekļus utt.
 • Noslēgts līgums par sadarbību ar Ludzas novada pašvaldību;
 • Ludzas novada pašvaldībai iesniegts tsarists-fotofiks par vietām, kur nepieciešami vides pieejamības uzlabojumi;
 • Panākta vienošanās ar SIA „Ludzas rajona slimnīca” par rehabilitācijas pakalpojumu maksas samazināšanu Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadā dzīvojošiem cilvēkiem ar invaliditāti 2013. gada vasaras mēnešos;